ładowanie sztuki
menu zamknij
0

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin ten, wraz z obowiązującymi przepisami prawa, w sposób wyłączny i wyczerpujący reguluje kwestie dotyczące korzystania z Galerii Internetowej SalonSztuki.net dostępnej pod adresem www.salonsztuki.net.

2. Galeria Internetowa SalonSztuki.net, zwana dalej Galerią, dostępna pod adresem www.salonsztuki.net, prowadzona jest przez Jolantę Gramczyńską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Evolutio Persona Jolanta Gramczyńska z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bronisława Trentowskiego 30, 71 – 303 Szczecin, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 852-215-56-74, Regon: 320235190.

3. Galeria prowadzi sprzedaż dzieł sztuki (zwanych dalej Dziełami) będących własnością Galerii oraz komisową sprzedaż Dzieł za pośrednictwem strony internetowej www.salonsztuki.net , świadczy usługi w zakresie pośrednictwa w wynajmowaniu Dzieł od autorów, a także świadczy usługę „Newsletter”.

4. Galeria prowadzi także sprzedaż Dzieł wykonywanych na indywidualne zlecenie Kupującego.

5. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania z Galerii w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

6. Usługa „Newsletter” polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach. Usługa jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych.

7. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki Dzieła za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Kupującym.

8. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 2. Słownik pojęć

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin ten, wraz z obowiązującymi przepisami prawa, w sposób wyłączny i wyczerpujący reguluje kwestie dotyczące korzystania z Galerii Internetowej SalonSztuki.net dostępnej pod adresem www.salonsztuki.net.

2. Galeria Internetowa SalonSztuki.net, zwana dalej Galerią, dostępna pod adresem www.salonsztuki.net, prowadzona jest przez Jolantę Gramczyńską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Evolutio Persona Jolanta Gramczyńska z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bronisława Trentowskiego 30, 71 – 303 Szczecin, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 852-215-56-74, Regon: 320235190.

3. Galeria prowadzi sprzedaż dzieł sztuki (zwanych dalej Dziełami) będących własnością Galerii oraz komisową sprzedaż Dzieł za pośrednictwem strony internetowej www.salonsztuki.net , świadczy usługi w zakresie pośrednictwa w wynajmowaniu Dzieł od autorów, a także świadczy usługę „Newsletter”.

4. Galeria prowadzi także sprzedaż Dzieł wykonywanych na indywidualne zlecenie Kupującego.

5. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania z Galerii w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

6. Usługa „Newsletter” polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach. Usługa jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych.

7. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki Dzieła za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Kupującym.

8. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 3. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny i podać dane wymagane w procesie rejestracji, takie jak aktywny adres e-mail, hasło do Konta Użytkownika, imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu, a ponadto, w przypadku Przedsiębiorcy firmę, numer NIP, imię i nazwisko osoby do kontaktu.

2. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem dostępu do Konta Użytkownika.

4. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych powyżej wynosi 14 dni.

§ 4. WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Galeria prowadzi sprzedaż Dzieł oraz komisową sprzedaż Dzieł prezentowanych na stronie internetowej Galerii.

2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej z Galerią są: Sprzedający oraz Kupujący.

3. Umowa sprzedaży lub sprzedaży komisowej może zostać zawarta zarówno z Użytkownikiem zarejestrowanym (posiadającym Konto Użytkownika), jak również niezarejestrowanym.

4. Użytkownik niezarejestrowany, będący Konsumentem, w celu zawarcia umowy sprzedaży lub sprzedaży komisowej zobowiązany jest do wskazania następujących danych: aktywny adres e-mail, imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu.

5. Użytkownik niezarejestrowany, będący Przedsiębiorcą, w celu zawarcia umowy sprzedaży lub sprzedaży komisowej zobowiązany jest do wskazania następujących danych: aktywny adres e-mail, firma, dane adresowe, numer telefonu, numer NIP, imię i nazwisko osoby do kontaktu.

6. Informacje o Dziełach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Galerii nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub art. 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o Dziełach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Galerii stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

7. Wszystkie Dzieła prezentowane na stronach Galerii znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli praw autorskich tych Dzieł. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów znajdujących się na stronach Galerii bez pisemnej zgody i wiedzy właścicieli praw autorskich. W celu uzyskania zgody na kopiowanie lub rozpowszechnianie materiałów prezentowanych na w/w stronie Użytkownik powinien skontaktować się z Galerią.

8. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Galerii podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

9. Cena sprzedaży wskazana na stronie internetowej Galerii jest ceną za przeniesienie własności Dzieła i nie obejmuje przeniesienia majątkowych praw autorskich do Dzieła.

10. W przypadku komisowej sprzedaży Dzieła, autorzy zachowują pełnię praw autorskich do sprzedawanego Dzieła, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.).

11. W przypadku sprzedaży Dzieła, będącego własnością Galerii, Galeria zachowuje majątkowe prawa autorskie do Dzieła na polach eksploatacji wskazanych w umowie o przeniesienie praw autorskich z autorem Dzieła. Majątkowe prawa autorskie na polach eksploatacji, które nie były przedmiotem umowy o przeniesienie praw autorskich, zachowuje autor.

12. Kupujący ma możliwość – jeśli właściciel praw autorskich wyrazi także taką wolę – odpłatnego nabycia majątkowych praw autorskich na wskazanych polach eksploatacji, w drodze odrębnej umowy przeniesienia majątkowych praw autorskich zawartej bezpośrednio z właścicielem tych praw.

13. W przypadku sprzedaży komisowej Galeria pośredniczy w zawarciu umowy przeniesienia majątkowych praw autorskich pomiędzy autorem Dzieła, a Kupującym.

14. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych Dzieł prezentowanych na stronie Galerii. Zmiana cen lub wycofanie Dzieła nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

15. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Użytkownika i jego akceptacji przez Sprzedającego. Złożenie zamówienia polega na wypełnieniu formularza dostępnego za pośrednictwem stron internetowych Galerii. Dodania Dzieła do „koszyka” oznacza złożenie zamówienia (oferty). Z chwilą złożenia zamówienia Dzieło uzyskuje status „Zarezerwowane”.

16. Galeria niezwłocznie potwierdza (za pomocą wiadomości e-mail) otrzymanie zamówienia Kupującego. Umowę uważa się za zawartą, jeśli w ciągu 24 godzin roboczych od złożenia zamówienia, Galeria potwierdzi dostępność Dzieła do sprzedaży, a tym samym poinformuje o przyjęciu zamówienia do realizacji.

17. Galeria na bieżąco informuje o zmianach w zamówieniu. Informacje te wysyłane są na podany przez Klienta adres e-mail.

18. Galeria dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był jak najkrótszy, jednak nie dłuższy niż 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

19. Kupujący zobowiązany jest do zbadania stanu przesyłki w obecności osoby dostarczającej Dzieło.

20. Na stronie internetowej Galerii oferowane są także Dzieła tymczasowo będące przedmiotem najmu. Oznaczone są one statusem „Wynajęte”. W przypadku Dzieł wynajętych, czas realizacji zamówienia wskazany w ust. 18 liczy się od dnia zakończenia umowy najmu, który to dzień jest wskazany w opisie Dzieła na stronie Galerii.

§ 5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827) Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Dzieła, bez podania przyczyny i bez dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy znajdują się pod niniejszym Regulaminem

2. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić Dzieło niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Galerii w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu – Konsument nie może jednak w żaden sposób naruszać substancji/struktury Dzieła. Konsument powinien zwrócić Dzieło w takim składzie ilościowym i jakościowym, w jakim otrzymał je od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z Dziełem zaświadczenia, certyfikaty, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu), a także oryginalne opakowanie, również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Dzieła.

3. Konsument, do czasu zwrotu Dzieła, jest zobowiązany przechowywać je w odpowiednich warunkach, zabezpieczających Dzieło przed jakimikolwiek uszkodzeniami i niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych.

4. Konsument odpowiada za wady fizyczne Dzieła powstałe z jego winy w okresie, w którym Dzieło pozostawało w jego posiadaniu.

5. Zwrot zapłaconej przez Użytkownika kwoty zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba, że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Zwrotowi podlegają również koszty dostarczenia Dzieła.

§ 6. ZASADY UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ

1. Każdy Użytkownik może zakupić Kartę Podarunkową „Sztuka w prezencie” o wartości przez niego zadeklarowanej za pośrednictwem strony internetowej Galerii.

2. Użytkownik zobowiązuje się do przekazania Galerii środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Karty Podarunkowej. Zapłata za Kartę Podarunkową następuje w drodze przelewu bankowego.

3. Galeria zobowiązuje się do przekazania Użytkownikowi Karty Podarunkowej oraz do przyjmowania jej do realizacji w Galerii. Przekazanie Użytkownikowi Karty Podarunkowej może być dokonane drogą elektroniczną lub w formie przesyłki poleconej.

4. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Galerii.

5. Karta Podarunkowa może być wykorzystana przez każdego Użytkownika, który dokona zakupu Dzieła za pośrednictwem Galerii.

6. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich przekazaniu Użytkownikowi.

7. Nabywcy oraz Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Galerii z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Karty Podarunkowej po ich przekazaniu Użytkownikowi.

8. Karta Podarunkowa jest ważna i aktywna przez okres kolejnych 3 miesięcy od momentu jej sprzedaży.

9. Galeria przyjmuje do realizacji wyłącznie ważne Karty Podarunkowe, umożliwiające odczytanie danych.

10. Przy realizacji Karty Podarunkowej Kupującemu nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość otrzymywanego Dzieła jest niższa niż wartość nominalna Karty Podarunkowej. Pozostała część środków pieniężnych pozostaje do wykorzystania przez Kupującego.

11. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny Dzieła przelewem, gdy wartość otrzymywanego Dzieła jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej.

12. Kupujący może posługiwać się Kartą Podarunkową wielokrotnie do wyczerpania limitu przypisanego do Karty Podarunkowej lub do skończenia terminu ważności Karty Podarunkowej.

13. Galeria ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w następujących przypadkach:
a) upływu terminu ważności Karty Upominkowej,
b) braku środków na Karcie Upominkowej,
c) uszkodzenia przez Kupującego bądź Użytkownika Karty Upominkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie do czasu wydania nowej Karty Upominkowej.

§ 7. WARUNKI NAJMU DZIEŁ

1. Galeria świadczy usługi w zakresie pośrednictwa w zawarciu umowy najmu Dzieł od właścicieli prezentowanych Dzieł. Stronami umowy najmu Dzieła zawieranej za pośrednictwem Galerii są: Wynajmujący (właściciel Dzieła) oraz Najemca.

2. Dzieło eksponowane na stronie Galerii, co do którego może zostać zawarta umowa najmu, jest oznaczone wyrażeniem „możliwość wypożyczenia”. Najem Dzieła jest możliwy poprzez osobisty kontakt z Galerią.

3. Dzieło może zostać wynajęte za pośrednictwem Galerii jedynie na terenie Miasta Szczecin.

4. Z tytułu usługi pośrednictwa najmu Dzieła, Galeria nie pobiera od Najemcy żadnych dodatkowych opłat.

5. Galeria, na życzenie Najemcy, za dodatkową opłatą, zajmuje się przygotowaniem miejsca ekspozycji lub dostarczeniem Dzieła na miejsce ekspozycji, na warunkach uzgodnionych każdorazowo indywidualnie z Najemcą.

6. Z chwilą wynajęcia Dzieła, które prezentowane jest na stronie internetowej Galerii otrzymuje ono status „Wynajęte”.

§ 8. USŁUGI DODATKOWE

1. Galeria prowadzi sprzedaż Dzieł wykonanych na indywidualne zamówienie Kupującego.

2. Ustalenie warunków sprzedaży Dzieła wykonanego na indywidualne zamówienie odbywa się w drodze indywidualnych uzgodnień z Kupującym.

3. Ustalenie warunków, o których mowa w ust. 2, odbywa się w drodze elektronicznej, bądź osobiście w siedzibie Galerii.

§ 9. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

1. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby Galeria Internetowa SalonSztuki.net oraz wszystkie usługi udostępniane za jej pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Galerii.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Galerii w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Użytkowników zarejestrowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.

4. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie aktualizować podane podczas rejestracji dane w przypadku ich zmiany, a także zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Użytkownika w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.

5. Użytkownikowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Galerii treści bezprawnych.

6. Galeria prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych Dzieł, dokładając wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia miały najwyższą jakość i w najwyższym stopniu odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę Dzieł. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową, a wyglądem oryginału Dzieła, związane z indywidualnymi ustawieniami koloru ekranu komputera Użytkownika.

7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania ze świadczonych usług, które nie powstały z jego winy.

8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego w formularzu zamówienia lub podczas rejestracji, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, ani za skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła do Konta Użytkownika.

9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności prawnej wynikającej z łamania praw autorskich przez osoby trzecie prezentujące swoje prace na stronach Galerii SalonSztuki.net Sprzedający zastrzega sobie prawo do usuwania z Galerii prac autorów, co do których istnieją podejrzenia, iż zamieszczoną w Galerii treścią łamią prawa autorskie osób trzecich.

§ 10. PŁATNOŚCI

1. Wpłata powinna być dokonana w ciągu trzech dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Zapłata ceny jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej umowy sprzedaży.

2. Za zakupy w Galerii Kupujący można zapłacić przelewem na rachunek bankowy lub przy pomocy Karty Podarunkowej, podając w zamówieniu znajdujący się na niej unikatowy kod.

3. Dane do przelewu: Evolutio Persona Jolanta Gramczyńska, ul. Bronisława Trentowskiego 30, 71–303 Szczecin, Bank MultiBank, nr rachunku bankowego: 18 1140 2017 0000 4102 0563 2098 .

4. Dzieło wysyłane jest po wpłynięciu kwoty na rachunek lub po weryfikacji ilości środków znajdujących się na Karcie Podarunkowej. W tytule przelewu zamawiający powinien podać numer zamówienia.

§ 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Galeria zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.

2. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych firmie pośredniczącej w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.

3. Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

4. Administratorem danych osobowych jest Operator Galerii firma Evolutio Persona Jolanta Gramczyńska, ul. Bronisława Trentowskiego 30, 71–303 Szczecin, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

5. Operator Galerii zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia, w drodze wysłanego drogą elektroniczną oświadczenia na adres mailowy Galerii.

6. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Galerii jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika oraz wypowiedzeniem umowy. Wraz z usunięciem Konta Użytkownika Operator Galerii usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

§ 12. REKLAMACJE

1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, co jednak nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:
a) imię i nazwisko,
b) numer zamówienia,
c) opis niezgodności Dzieła z umową,
d) datę zakupu,
e) protokół szkody sporządzony w obecności kuriera,
f) fotografia szkody (możliwa w wersji elektronicznej).

2. Zastosowanie się do ust. 1 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.

3. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: info@salonsztuki.net, lub pisemnie pod adresem Galerii Evolutio Persona Jolanta Gramczyńska z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bronisława Trentowskiego 30, 71 – 303 Szczecin.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

3. Galeria zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Użytkownicy zostaną powiadomieniu drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.

4. Regulamin obowiązuje od dnia 26 grudnia 2014.

 

Załączniki do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (poz. 827)

Załącznik nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia [1]
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [2] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. [3]
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. [4]
[5]
[6]
Instrukcja wypełniania:
[1] Proszę wpisać jeden z następujących fragmentów tekstu w cudzysłowie:
w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym: „zawarcia umowy.”;
w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): „w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.”;
w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno: „w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.”;
w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach: „w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.”;
w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: „w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.”.
[2] Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.
[3] Jeżeli umożliwiają Państwo konsumentowi wypełnienie i przesłanie informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na Państwa stronie internetowej, proszę wpisać, co następuje: „Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).”.
[4] W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie zaproponowali Państwo, że odbiorą rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, proszę wpisać, co następuje: „Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.”.
[5] Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:
a) proszę wpisać:
– „Odbierzemy rzecz”; lub
– „Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub … [proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy], niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.”;
b) proszę wpisać:
– „Ponosimy koszty zwrotu rzeczy.”;
– „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.”;
– Jeżeli w przypadku umowy zawieranej na odległość nie oferują Państwo ponoszenia kosztów zwrotu rzeczy, a rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą: „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy: … PLN [proszę wpisać kwotę]”; lub jeżeli nie można, rozsądnie oceniając, wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy: „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około … PLN [proszę wpisać kwotę].”; lub
– Jeżeli, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a dostarczono ją do miejsca zamieszkania konsumenta w chwili zawarcia umowy: „Odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt”; oraz
c) proszę wpisać: „Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.”.
[6] W przypadku umów dotyczących świadczenia usług lub dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub dostarczania energii cieplnej, proszę wpisać, co następuje: „Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług lub dostarczania wody/gazu/energii elektrycznej/energii cieplnej [niepotrzebne skreślić] przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.”

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

zamknij