ładowanie sztuki
menu zamknij
0

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetrwaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „ogólnym rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”, Evolutio Persona Jolanta Gramczyńska, SalonSztuki.net Jolanta Gramczyńska z siedzibą w Szczecinie informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jolanta Gramczyńska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Evolutio Persona Jolanta Gramczyńska SalonSztuki.net Jolanta Gramczyńska z siedzibą w Szczecinie przy ul. ul. Bronisława Trentowskiego 30, 71 – 303 Szczecin – NIP: 8522155674, Regon: 320235190.

2. W celu uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować za pomocą adresu e-mail: daneosobowe@salonsztuki.net .

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji zawartych umów cywilnoprawnych, umów o pracę, czy wszelkich innych umów zwianych z działalnością Administratora i bieżącą obsługą klientów i użytkowników portalu internetowego SALON SZTUKI.NET dostępnego pod adresem www.salonsztuki.net oraz w celu spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

5. Mamy prawo przekazywać Pani/Pana dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wypełniać obowiązki prawne w szczególności związane z realizacją zadań dotyczących zobowiązań podatkowych oraz ubezpieczeń społecznych. Będziemy przekazywać dane wyłącznie wymienionym grupom: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, w tym w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, archiwizacji dokumentów personalnych, obsługi księgowej;

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania zawartych umów cywilnoprawnych, umów o pracę, czy wszelkich innych umów zawartych z Panią/Panem w ramach działalności Administratora oraz przez : – wymagany przepisami prawa okres prowadzenia ewidencji osób wykonujących zadania na rzecz Administratora na podstawie umowy (zlecenia/ o pracę itp.) w tym dokumentacji potwierdzającej okres realizacji tych zadań i szczegółowe warunki na jakich zadania te były realizowane; -wynikający z przepisów prawa okres przedawnienia roszczeń.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji;

zamknij